കന്നിമൂലയിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ചെടികൾ

   

വാസ്തുപരമായിട്ട് വീടിന് 8 ദിക്കുകളാണുള്ളത് വീടിന്റെ പ്രധാനാല് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് തെക്ക്. കൂടാതെ നാല് മൂലകളും നാല് മൂലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ആണ് വീടിന്റെ കന്നിമൂല അഥവാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണിമൂല ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും സ്വീരമായിട്ടൊരു ജീവിതം ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കില്ല.

   

എന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ വീടിന്റെ കന്നിമൂല നിർണയിച്ച് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് വീടിന്റെ കന്നിമൂലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കന്നിമൂല ഉയർന്നു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.

   

കന്നിമൂല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വീട് കന്നിമൂലയുടെ ഭാഗം മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമി കന്നിമൂല ഭാഗത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവിടെയാണോ കന്നിമൂല താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് മണ്ണിലാണോ കന്നിമൂലയുടെ ഭാഗം താഴ്ന്നു വരുന്നത്.

   

ചെടികൾ നടാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും പാല് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെടികൾ അതായത് നമുക്കറിയാം നന്ത്യാർവട്ടം നന്ത്യാർവട്ടം പൂവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കന്നിമൂലയിൽ നടാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു ചെടിയാണ്. തുടർന്നായിരുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *