ഈ ദിവസം ഇനി പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രാജയോഗം

   

എല്ലാ മാസത്തിലും രണ്ട് ഏകാദശി നാളുകൾ വരുന്നത് പോലെ ഗണേശ പ്രീതിക്കായി രണ്ട് ചതുർത്തി നാളുകൾ വരുന്നത്. എന്ന പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ദിവസം ഈ ദിവസം ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങളില്ല എന്നതാണ് വസ്തുവം ഈ കാര്യം അതിനാൽ ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ജീവിതത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അത് വിശ്വാസം.

   

തന്നെയാണ് ഓരോ മാസത്തിനെയും സംഘകാലത്ത് വീടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപായി ഉണരുക എന്നതാണ് നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുഖകരം തുടർന്ന് ധരിക്കുക എന്നതാണ് പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും വസ്ത്രമോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച വസ്ത്രങ്ങളോ ഇന്നേദിവസം അണിയുവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.

   

വിളക്ക്തെളിയിക്കുക എന്നത് ആരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ നാളെ ഒരിക്കലും വിളക്ക് തെളിയിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ശുഭകരമായ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു എങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം വിളക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാകുന്നു.

   

ഒരിക്കലും തെളിയിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് രണ്ടുനേരം തെളിയിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അതേപോലെതന്നെ ഇന്നേദിവസം നല്ല വൃത്തിയോടുകൂടി നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ധരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണകരമാണ് നൽകുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *