എത്ര വലിയ ദുരന്തവും ഈ വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നതാണ്

   

ഉറങ്ങുന്നതും ഉണരുന്നതും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ആകണം എന്നില്ല എന്നാൽ സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നാം രാത്രി ഒമ്പതിന് മുൻപായി തന്നെ ഉറങ്ങണം എന്നും രാവിലെ തന്നെ ഉണരണം എന്നും പറയുന്നു പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഏവരും വെളുപ്പിന് ഉണർന്ന് കുളിച്ച് നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് കളിലേക്ക് കടക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുക.

   

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്താൽ ഏവർക്കും ഇങ്ങനെ സാധിക്കണം എന്നില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വർദ്ധിക്കുകയും ആരോഗ്യവും സൗഭാഗ്യവും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഇവരും അറിയാതെ ഈ സമയനിലവിളക്കിന്റെ ഊർജ്ജത്താൽ വിദ്യയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഊർജ്ജതപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയും.

   

ചെയ്യുന്നു നാം ജനിക്കുന്ന നാൾമുതൽ മരിക്കുന്നതുവരെ ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യവും നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് തന്നെ പറയാംഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ സ്വാധീനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന ചേരുന്ന അധവാ നിറയുന്ന സമയം തന്നെ ആകുന്നു നമ്മളിലും നമുക്ക്.

   

ചുറ്റും ദൈവാധീനം നിറയുന്ന സമയമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ കാരണം ഈ സമയം ദേവി ശക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിക്കുന്ന സമയം തന്നെയാകുന്നു. ഒന്നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദേവികതയും നമ്മളിൽ തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നു എന്ന് പറയാം അതിനാൽ ഇങ്ങനെ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *