നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസും വിഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഈ ദേവി ദേവന്മാരെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്

   

എല്ലാവർക്കും ദേവി ദേവന്മാര് ഓരോ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ചില ദേവീ ദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹമോ ഫോട്ടോയോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചില നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ച് ദേവി ദേവന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ആരെല്ലാമാണ് ഈ ദേവതകൾ. ഭൈരവ ദേവൻ. പരമശിവന്റെ ഒരു അംശമാണ് ഭൈരവ ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഉഗ്രരൂപണിയുടെ രൂപമാണ് വൈരവ ദേവൻ ഉള്ളത് അതേപോലെതന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വീടുകളിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വിഗ്രഹമോ ഫോട്ടോയോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആരാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറമെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലാത്തപക്ഷം നാമജപം ഉരുവിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാവുന്നത്. ഒരു വടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ്.

ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. മറ്റൊരു ദേവനാണ് ശനിദേവൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശനിദേവന്റെ വിഗ്രഹം ഫോട്ടോയോ വെച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു കയറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇറക്കവും ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്.

   

അത് മനസ്സിലാക്കിയ വേണം നാം എപ്പോഴും ജീവിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ശനിദേവനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല നാമജപങ്ങൾ പറയുന്നതും മറ്റും നല്ലതാണ് ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ ഫോട്ടോയോ വിഗ്രഹമോ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *