ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആയത് എങ്ങനെയായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടേ

   

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കല്പത്തിൽ പൂജിക്കപ്പെടുന്ന ചതുർഭാഗവും ശങ്ക്ചക്ര പത്മധാരിയുമായ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാര സമയത്ത് വസുദേവ ദേവകിക്കും കാരാഗ്രഹത്തിൽ വച്ച് ദർശനം നൽകിയ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപമാണ് വിഗ്രഹത്തിനുള്ളത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പുരാണത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുമുണ്ട് കഥ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അർജുനന്റെ പവിത്രനും.

   

അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രനുമായ പരിശീക്ഷ്ത് മഹാരാജാവ തക്ഷകന്റെ കടിയേറ്റ് മരിച്ചു അതിനുശേഷം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ജനമേ ജയൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ മരണത്തിനു കാരണമായ സർപ്പ വംശത്തെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ശബദം എടുക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി സർപ്പസത്രം എന്ന ഉരയാഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു ശേഷം നിരപരാധികളായ അനേകം സർപ്പങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അമൃത കുടിച്ച് ചിരഞ്ജീവിയായ തക്ഷകൻ മാത്രം മരിച്ചില്ല ജനമേ.

ജയൻ ഉഗ്രമായ സർപ്പ ശാപത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് കുഷ്ഠരോഗം പിടിപെടുകയും ചെയ്തു. രോഗശാന്തിക്കായി ധാരാളം വഴികൾ അദ്ദേഹം നോക്കി പക്ഷേ ഒന്നും തന്നെ ഫലം കണ്ടില്ല കടുത്ത ശാപമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും രോഗശാന്തിക്കായി ഗുരുവായൂരിലെ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ഭജിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം അമ്പലത്തിലെ ഭഗവാന്റെ വിശേഷതകളും പ്രത്യേകതകളും.

   

രാജന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. തനിക്കും തന്റെ സൃഷ്ടികൾക്കും കർമ്മബന്ധം കൂടാതെ മുഖ്ത്തി പ്രഭാവത്തിൽ അവസരം നൽകണമെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണുത തന്നെയായ ഒരു അഞ്ജന വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ച ബ്രഹ്മാവിന് സമ്മാനിച്ചു പിന്നീട്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *