കറിവേപ്പില വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തായി വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെയധികം ദോഷകരം

   

വീടുകളിൽ പാചക ആവശ്യത്തിന് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നതാകുന്നു മുരിങ്ങയില മല്ലിയില എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളായി ഇന്നും മലയാളികളുടെ അടുക്കളയിൽ സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇല തന്നെയാകുന്നു .കറിവേപ്പില ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഗുണവും സ്വാദുംമണവും. ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാരണത്താൽ തന്നെ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്നു. അതിനാൽ പലപ്പോഴും വിഷാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഇവാപുറത്തു നിന്നും പലപ്പോഴായി വാങ്ങുന്നതും ആകുന്നു.

   

എന്നാൽ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ വീടുകളിൽ ഇവർ എപ്രകാരം നട്ടുവളർത്താം എന്നും പ്രധാനമായും ഏത് ദിശയിൽ വളർത്തണമെന്നു മനസ്സിലാക്കാം .പ്രധാനമായും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ വളരെ ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു. വീടുകളിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർവ്വസാധാരണയായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമായ ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ്.

   

കറിവേപ്പില എന്ന് പറയാം എന്നാൽ വാസ്തുപ്രകാരം വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശിക്കുന്നതും ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവ വീടുകളിൽ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ ഈ മരം ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഇവ എപ്രകാരമാണ് വീടുകളിൽ ദോഷമില്ലാതെ ശരിയായ രീതിയിൽ നടേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചെറിയ പരമാർത്ഥം.

   

പണ്ടല്ല വലിയ പറമ്പിനുള്ളിൽ ആയിരുന്നു വീടുകൾ പണിതിരുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനാൽ ധാരാളം സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീട് പണിയുന്നവര്‍ കരിവേപ്പില ചെടി ഒരിക്കലും വീടിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ആയി നട്ടു വളർത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല പുറത്തായി പരിപാലിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *