നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ധനം വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ

   

അഷ്ടലക്ഷ്മിമാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വസിക്കാൻ അഷ്ടലക്ഷ്മിമാരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ അതിയായതിൽ പറയുന്നത് ആദ്യലക്ഷ്മി ധനലക്ഷ്മി ധാന്യ ലക്ഷ്മി ഗജലക്ഷ്മി സന്താനലക്ഷ്മി വീരലക്ഷ്മി വിജയലക്ഷ്മി വിദ്യാലക്ഷ്മിമാർ 8 ലക്ഷ്മിമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി ഉയർത്തി ഐശ്വര്യം ആയിരിക്കും ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലുണ്ടാകാൻ ഒരുപാട് കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന എട്ടു വസ്തുക്കളെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്.

   

സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അഷ്ടലക്ഷ്മിമാർ വസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഈശ്വരാധീനമുള്ള വീട് ആയി മാറണം ചില വസ്തുക്കൾ ആ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ. ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങി വയ്ക്കാൻ നോക്കുക.

അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് തരുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് പേര് രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതിന്റേതായ ഉയർച്ച ഐശ്വര്യം ഒക്കെയുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാര്യം ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അയാളുടെ വിജയരഹസ്യം എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നടക്കണമെന്നില്ല. ഐശ്വര്യവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ വസ്തു.

   

ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ദാനം പറയുന്നത് ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങൾ ആയിരങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് 10 രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും ആ പൈസ വെക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സുഗന്ധമുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് സുഗന്ധമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചക്കറിപ്പൂരം ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു ഇതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എല്ലാം വാങ്ങണമെന്നില്ല. .തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.