കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും

   

നോക്കുന്നത് കുടുംബക്ഷേത്രം എന്നാൽ എന്താണ് കുടുംബ ക്ഷേത്രം മറന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഒരു വ്യക്തി തന്നെ സ്വന്തം കുടുംബ ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ആരാധനാമൂർത്തി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാകും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്. ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഐതിഹ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്നത്.

   

അന്ധവിശ്വാസത്തെ വിഷം പോലെ കാരണം അത് വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും ഒരുപോലെ ആപത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ വാക്കുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെവി കൊടുത്താൽ നിങ്ങളിലുള്ള ഈശ്വരൻ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ. മിക്കവാറും ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കുടുംബക്ഷേത്രം മറന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് ഉത്തരം ഇതാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകേട്ട്.

മൂല കുടുംബക്ഷേത്രം കണ്ടെത്തി ആരാധന തുടങ്ങിയ ശേഷം അത് പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിയാൽ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും തല പൊക്കാൻ തുടങ്ങും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സർപ്പം അവിടെത്തന്നെ കിടന്നോട്ടെ എന്തിനാണ് നമ്മളായിട്ട് അതിനെ ഉണർത്താൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കുടുംബദേവതയെ നിഷ്ഠയോടെ കൂടി ഉപാസിച്ചു പോന്നാൽ സർവ്വസർവ്വൈശ്വര്യങ്ങളും.

   

സമൃദ്ധിയും ആ വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഇനി പറഞ്ഞത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് എനിക്ക് അതിൽ ലെവലേശം പോലും എതിര അഭിപ്രായവുമില്ല എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിൽ പറഞ്ഞു അന്ധവിശ്വാസത്തെയാണ് ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരദേവത അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *