ഏതൊരു ആഗ്രഹവും സാധിക്കണമെങ്കിൽ വരാഹദേവിയോട് ഇതേപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ

   

സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസപ്രകാരം അനേകം ദേവതകളെ നാം ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ദേവതയ്ക്കും അവരുടേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്. ദേവിക്ക് അനേകം ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ദേവിയുടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു രൂപമാണ് വരാഹിദേവി ആരാണ് എന്നും ദേവിയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു നാമത്തെ കുറിച്ചും വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാംശ്രീ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുരുമ്പാക്ഷേത്രത്തിൽ സപ്ത മാതൃക പ്രതിഷ്ഠ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

   

അതിൽ ഒരു മാതൃകയാണ്. പോത്തിന്റെ പുറത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു എന്നും ഐതിഹ്യം ഉണ്ട് അവസാനം വിളിച്ചു ഈ സമയം ദേവികളേ തന്നിലേക്ക് വീണ്ടും എടുക്കുകയും ശേഷം യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്നുമാണ് വിശ്വാസം. ദേവി ഭക്ത വത്സലയാകുന്നു തന്റെ ഭക്തർ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അവരുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും ദേവി നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഭക്തരോടൊപ്പം.

എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുവം ഇനി ഇഷ്ടദേവത ഓരോരുത്തരുടെയും വിഭിന്നമായേക്കാം എന്നാൽ ദേവിയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ദേവിയുടെ സംരക്ഷണവും എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പ്രായഭേദമന്യേ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ മന്ത്രം മന്ത്രം ഇപ്രകാരമാകുന്നു ശ്രീ സമയേശരി.

   

വരാഹി നമ എന്നാണ് മന്ത്രം . ഈ മന്ത്രം 11 തവണയാണ് ആഗ്രഹം സാഫല്യത്തിനായി നിത്യവും ഈ മന്ത്രം ആഗ്രഹസാഫല്യത്തിനായി എപ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ഇനി മനസ്സിലാക്കാം. രാവിലെ ഉണർന്ന ഉടനെ തന്നെ ജപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഈ മദ്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നു. തുടർന്ന് വരുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *