ഈ മൂന്ന് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ മുത്തപ്പന്റെ ഈ ഒരു പടമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്

   

മുത്തപ്പനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ആരും തന്നെയില്ല എന്നാൽ മുത്തപ്പൻ ചിലർക്ക് ചില സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതാണ് വളരെയേറെ സത്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം. അതേപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യവും പെട്ടെന്ന് അറിയുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രയാസമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

   

എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മുത്തപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊടുപുഴ തന്നിരിക്കുന്ന മുത്തപ്പന്റെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം കണ്ണുകൾ വിചാരിക്കുക. മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഏത് ചിത്രമാണോ അതായത് മുത്തപ്പന്റെ ഏത് ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് ആ ചിത്രം എടുക്കുക.

ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ ഫലം ഇപ്രകാരം ആകുന്നു ഏത് കാര്യത്തിലും വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളാണ് വന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ അവസരങ്ങളിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം തന്നെയാകുന്നു അതായത്.

   

ഏതൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എങ്കിൽ പോലും ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ചിന്തിച്ചശേഷം മാത്രമേ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പാടൂ. ഈ സമയത്ത് ഇഷ്ട ദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടിയേ തിരൂ. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അത്തരം തീരുമാനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച മാത്രമേ വന്നു എന്ന കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *