ലോകം എതിർത്തു നിന്നാലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുന്ന ദേവി

   

നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ദേവീക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് ഓരോ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലും ഉള്ളത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുരും ക്ഷേത്രം ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മൂലക്ഷേത്രം എന്ന് തന്നെ പറയാം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കുറുമ്പാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവതിയെയാണ് സ്നേഹത്തോടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ 64 ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മൂലക്ഷേത്രമായാണ്.

   

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തെ കത്തുന്നത് അതിനാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നത് പോലും പുണ്യമാകുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആഗ്രസാഫല്യം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നതാകുന്നു ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തർക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ചേരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചോറ്റാനിക്കര.

ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവതിയെയാണ് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ എന്ന് ഭക്തിപൂർവ്വം പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തർക്ക് ദിനവും നിരവധി അത്ഭുതങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം വളരെ പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ.

   

ഒന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീ പാർവതി ദേവിയുടെ അവതാരമായ കണ്ണകിയാണ് ആറ്റുകാരൻ എന്ന പേരിൽ ഭക്തരുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ദേവി ക്ഷേത്രം ഭദ്രകാളി ദേവി തന്നെ നൽകി ഇവിടെ കൊള്ളുന്നത്. തന്റെ ഭക്തരുടെ ഏതൊരു ആഗ്രഹവും ദേവി സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *