മീനമാസം ഒന്നാം തീയതി ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങൂ. പിന്നെ പണത്തിനു മുട്ടുണ്ടാവില്ല.

   

മീനമാസം ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയ മാസത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ എല്ലാ കഷ്ടതകളും ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് തീരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാ ആളുകളും അതിന്റെ മുന്നോടിയായി കൊണ്ട് മുതിർന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം ആകുന്നത് വളരെയധികം ഐശ്വര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.

   

പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കൈനീട്ടം കൊടുക്കുന്ന ശീലവും കൈനീട്ടം വാങ്ങുന്ന ശീലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ഐശ്വര്യ പ്രാഥമായി നല്ല ഫലങ്ങൾ ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങിയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അനിഴം നക്ഷത്രമാണ്. സാമ്പത്തിക വിജയം കാര്യവിജയം എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ അനിഴം നക്ഷത്രക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങിയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

അടുത്ത നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അശ്വതി നക്ഷത്രമാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്നും നോക്കണ്ട രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോടെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങു.അടുത്തത് മകം നക്ഷത്രമാണ് മതം നക്ഷത്രത്തിൽ പെട്ട സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ.

   

വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങുന്നത് ഏറെ ഐശ്വര്യപ്രദമായിരിക്കും അതിൽ തരം പുണ്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കാനും സാമ്പത്തികമായ ഉന്നാമനത്തിനും എല്ലാം തന്നെ ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.