ഒരു കാരണവശാലും ഈ സാധനങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല

   

അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം വളരെയേറെ വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടി നോക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് വളരെയേറെ അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ പെരുമാറ്റം കൂടുതൽ നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് മാത്രമല്ല അന്നപൂർണേ കുടികൊള്ളുന്ന സ്ഥലം അടുക്കളയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാന് വാങ്ങാനോ പാടുള്ളതല്ല.

   

ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും വാങ്ങാനോ കൊടുക്കാനോ പാട്ടുള്ളതല്ല കാരണം നമ്മുടെ നല്ലത് അവരിലേക്കും അവരുടെ തിന്മകളിലേക്കും കടന്നുവരും ഇത് വളരെയേറെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. തീരനിർത്തിയില്ല ഉപ്പു കൊടുക്കണമെന്ന് അത്ര അത്യാവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ നാണയം വാങ്ങിക്കുക.

അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് ദാനമായി മാറുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെതന്നെ മഞ്ഞൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കൊടുക്കാനോ വാങ്ങാനോ പാടുള്ളതല്ല കാരണം ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് മഞ്ഞ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ഞിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് തുല്യമാണ്.

   

അതേപോലെതന്നെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എള്ള്. അത് സ്വന്തം വീട്ടുകാരുടെ അടുക്കൽ നിന്നു പോലും എള്ള് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല കാരണം അത്രയേറെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതിൽ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് എള്ള് എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *