ഭഗവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ

   

എവിടെയും പറക്കുന്നു സൂര്യരശ്മികൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും വളർത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ രശ്മികൾ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ പോലും പകൽ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ നൽകിയതാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും സൂര്യാസ്തമയത്തിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് രാത്രിയായാൽ ഒരിക്കലും വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന.

   

ചില കാര്യങ്ങൾ വിഷ്ണുപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം മുടി അഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല പ്രകാരം സ്ത്രീകൾ രാത്രി സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു. അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു ഇത് പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാർ ഇങ്ങനെ പണ്ടേ പറയാറുള്ളതാണ്.

   

എന്നും പിന്നെ അഴിച്ചുവിടാൻ പാടില്ല എന്നും അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യവും വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ എല്ലാവർക്കും മുടി ഇങ്ങനെ കെട്ടിവയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ശുഭദിനം തന്നെ ആകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് രാത്രിയിൽ. ജോലികഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നവരാണ്.

   

എങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രാത്രി ആയാൽ ഉള്ള വഴികളിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് വിഷ്ണുപുരാണത്തിൽ വ്യക്തമായിത്തന്നെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വഴികളിൽ തെറ്റായ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ നല്ല മനുഷ്യർക്ക് ഈ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ. തുടർന്നറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *