പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത്

   

വിളക്ക് തെളിയിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ നിരവധിയാണ് എന്നാൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാൽ ഇത്തരത്തിൽ സാധിക്കണം എന്നില്ല എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചതിനുശേഷവും ചില കാര്യങ്ങൾ ഉടനെ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ദോഷകരമായി വന്നതാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നാമം ജപിച്ചതിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന ഗുണഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നതാണ് അതിനാൽ പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും.

   

ദുരിതങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നതും അതിനാൽ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല വിളക്ക് കൊളുത്തിയതിനുശേഷം നാമം ജപിച്ചതിനുശേഷം മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചതിനുശേഷം ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. വിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചതിനുശേഷം നാമം ജപിച്ചതിനുശേഷം നാം ഉടനെ കുളിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ വർദ്ധിക്കുകയും അതിനാൽ തന്നെ ഗുണഫലങ്ങൾ.

   

വർധിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നാൽ നാം കുളിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം ഗുണഫലങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നും ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനാൽ നമുക്ക് ഈശ്വരാധീനം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനുശേഷം ഉടനെ കുളിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല കുളിക്കേണ്ടത് അവസരം നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണ് എങ്കിൽ കുളി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയായിരിക്കും.

   

ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവായ വാക്കുകൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനുശേഷം നാം പറഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ് പലരും അറിയാതെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ നെഗറ്റീവായുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോശം വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിച്ചതിനുശേഷം പറയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്മളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. തുടർന്ന് എന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *