പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴോ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടുവായ് വരുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്നിലെ കാരണം ഇതാണ്

   

അല്പം മുതിർന്നു വരുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത നൽകുകയും മന്ത്രങ്ങൾ നാമങ്ങൾ എന്നിവ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രങ്ങൾ നാരായണീയം ലളിതാസഹസ്രനാമം രാമായണം എന്നിവ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. പലവിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് കോട്ടുവായ അതേപോലെതന്നെ ഉറക്കം ക്ഷീണം ഇപ്രകാരം വന്നുചേരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ.

   

ഇതിനാൽ മനോവിഷമം അവർക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നും ഇത് ശുഭമോ അശുഭമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. നാം തുല്യ അളവിൽ തന്നെ ദേവിക ചൈതന്യം കൂടിക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആത്മാവ് ദൈവം എടുക്കുമ്പോൾ അത് പാപം ആകുന്നതും ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നതും.

   

മനുഷ്യനെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് എന്നാൽ ഈ ദൈവീക ശക്തി ചിലരിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മഫലത്താലും ആകാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യമാണ് നാമം ജപിക്കുക മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുക പുണ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുക.

   

എന്നിവ ഇത്തരം പുണ്യ കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്ന് ചേരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഏവരുടെയും ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്നിങ്ങനെയാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം ഇതിനാലാണ് ആത്മാവ് ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചു തത്വങ്ങളിലേക്ക് ശരീരം തിരിച്ചു വരുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *