മരിച്ചുപോയ വരെ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്

   

നമ്മളിൽ സ്വപ്നം കാണാത്തവർ ആയിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചില സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊതിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ആയിരിക്കും അത്രത്തോളം മനോഹരമായിരിക്കും ചില സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആ ദിവസത്തെ എല്ലാതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൽ കെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്.

   

മരിച്ചുപോയവരെ സ്വപ്നം കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർവികരുടെ ആത്മാക്കളാണ് പിതൃക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിതൃക്കന്മാർ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തികൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സാധാരണകാരണം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കാര്യമല്ല അതിന് ഓരോ അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ.

   

മുൻകൂട്ടി നമ്മുടെ പിതൃക്കന്മാർ നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വസ്തുത. സാഹചര്യമുണ്ട് ഓരോ സ്വപ്നത്തിന് സാഹചര്യവും അതിനുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വേറെ വേറെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ. ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവടുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത്.

   

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വന്നിട്ട് ശുഭലക്ഷണം ആയിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ശരീരവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വപ്നം നമ്മുടെ പിതൃക്കന്മാരെ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും സന്തോഷിച്ചു കാണുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾക്കും ശുഭകരമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *