വരാൻ പോകുന്ന മൈത്രേയ ദിവസത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ ഐശ്വര്യം നിങ്ങളെ തേടി വരും.

   

മാർച്ച് മാസത്തിലെ അടുത്ത മൈത്രയേ ദിവസമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്ന് മൈത്രയേ ദിവസമെങ്കിലും കടന്നു വരാറുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് അതും രാവിലെ എട്ടുമണി മുതൽ 9 മണി വരെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തിയാണെന്ന് സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിപാടിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ്.

   

ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പണം സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേഴ്സ് ബാഗ് ഇവിടെയാണെങ്കിലും ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ചു പൈസ എടുത്തു വയ്ക്കുക സാമ്പത്തികം ആയിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് വായനയില.

എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കടമാണ് ഉള്ളത് അതെല്ലാം തന്നെ എഴുതുക. ശേഷം ഒരു കവർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ വായന ഇലയും പച്ചക്കറിപ്പൂരം ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള കുറച്ചു പണവും വയ്ക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും വരുന്ന മൈത്രയേദിവസം തുടർച്ചയായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ.

   

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള കടബാധ്യതകൾ എല്ലാം തന്നെ തീരുന്നതായിരിക്കും എത്ര കടം ഉണ്ടോ അത്രയും വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇലയിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ഒരു ഇലയിൽ തന്നെ മുഴുവൻ എഴുതണമെന്നില്ല ഒരുപാട് കവറുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കെടുക്കാം. സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതോടെ അവസാനിക്കും.