എല്ലാദിവസവും വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നാൽ തീർച്ചയായും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക

   

നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഒരു നിലവിളക്കിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിലവിളക്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന നിലവിളക്കിന്റെ പിരിയാണ് എന്നാൽ ഉപയോഗശേഷം ഈ നിലവിളക്കിന്റെ പിരി എന്ത് ചെയ്യണം പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിളക്കിന്റെ തിരി വലിച്ചെറിയുകയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വളരെയധികം.

   

ദോഷമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവും ദുരിതവും ഇരുന്നു വാങ്ങുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നിലവിളക്കിന്റെ പിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിലവിളക്കിന്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അണക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തിരി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരി കളയേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്.

മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിലവിളക്കിന് എത്ര തിരി ഇടണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തിരിയിട്ട് കത്തിക്കാവുന്നതാണ്. കിഴക്കുനിന്ന് സൂര്യനുദിച്ചു വരുന്നു ഉദയത്തിന്റെ ഒരു സൂചകമായിട്ട് കിഴക്കോട്ട് ദർശനത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് തിരിയിട്ട് ഒരു തിരിയാണ്.

   

രാവിലെ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത്.. കിഴക്കോട്ടം ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഓരോ തിരിയിട്ട് ആ തിരിക്ക് ആദ്യം കിഴക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തോട്ടുള്ള പിന്നീട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തോട്ടുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിച്ച് അത് പലായനം ചെയ്തു സന്ധ്യയ്ക്ക് കടലിൽ അസ്തമിക്കുന്ന പോലെ. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.