നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരാണോ എന്നാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്

   

ഞായറാഴ്ചയാണ് ജനിച്ചത് എങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരാമർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ ദിവസം ജനിച്ചവർക്ക് വയസ്സിനുശേഷം 9 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നല്ലൊരു സമയം വന്ന ചേരുന്നതാകുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നുചേരുംബന്ധുക്കളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവും പരിഗണനയും ഉള്ളവരാകുന്നു തന്നെ പറയാം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കാര്യവുമായി തീരുമാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ പോവുകയാണ്.

   

എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതായ മറ്റൊരു കാര്യം അതിൽ വിജയങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഞായറാഴ്ച ജനിച്ചവർക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരും അതിനാൽ തന്നെ രാജയോഗ തുല്യമായ ഫലങ്ങൾ ഇവരുടെ 19 വയസ്സിനുശേഷം 9 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക രാജയോഗത്തിന് തുല്യമായ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുക എന്ന കാര്യവും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ദിവസമായി പരാമർശിക്കുന്നത് തിങ്കളാകുന്നു.

20 വയസ്സുകഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഭാഗ്യത്തിനും വിജയത്തിനും നല്ല സമയത്തിനും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന സമയത്തിന് സാക്ഷിയായി നിങ്ങൾ മാറും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്ന കാര്യവും ഓർക്കേണ്ടതായി കൊണ്ട് സാവധാനം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തി അനുഭവിക്കുന്നു എന്നത് വാസ്തവമായ കാര്യമാകുന്നു അതിനിടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ കടന്ന് വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു അതിനിടയിൽ ചില പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതും പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവപ്പെട്ടാലും.

   

ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലാഭങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന കാര്യവും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നേടിയെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇല്ലാതെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന നന്മ തിന്മകളെയും ന്യായത്തെയും പഠിച്ച് അത്തരത്തിൽ മാത്രമേ ഈ കൂട്ടർ സംസാരിക്കൂ എന്ന കാര്യവും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ട് ഏഴ് 11 16 20 25 29 എന്നീ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ദിവസങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുന്ന ദിവസങ്ങൾ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.