വാസ്തുപരമായി ഈ ഒരു ദിശ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധനം കുമിഞ്ഞു കൂടും

   

ഒരുപാട് പേര് പറയാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എത്ര വില എത്ര ജോലി എത്ര രൂപ കൊണ്ടുവന്നാലും വിചാരിച്ചു മാറ്റി ഇടുമ്പോൾ എവിടുന്നെന്നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അനാവശ്യ ചെലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകു മുഴുവൻ ചെലവായി പോകുന്നു ഇതുതന്നെയാണ് സ്ഥിതി. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.

   

എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാസ്തു നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാസ്തുപരമായ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. നമ്മുടെ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 8 പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കുകൾ ആണുള്ളത് നാലു പ്രധാന ദിക്കുകളും കൂടാതെ നാല് കോണുകളും.

   

നാലു പ്രധാന കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കൂടാതെ വടക്കുകിഴക്കേ മൂല വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂല തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മുല. ധനത്തിന്റെ ദിക്. കുബേര അധിപസ്ഥാനം എന്നുപറയുന്നത് വീടിന്റെ വടക്ക് ദിശയാണ് വീടിന്റെ വടക്ക് ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും വീടിന്റെ വടക്ക്.

   

ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലമിട്ട് അതായത് തെക്കുഭാഗത്ത് സ്ഥലം കുറഞ്ഞാലും വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലം വിട്ടു പണിയണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു നല്ല ഒരു ആശാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിടെ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട് പണിയുന്ന കോൺട്രാക്ടർ ഒക്കെ നോക്കുന്ന കാര്യം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *