ലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച അത്ഭുതകരമായ ആചാരങ്ങൾ. ഇത് കണ്ടു നോക്കൂ വിശ്വസിക്കാൻ ആകില്ല.

   

ശക്തിയും ബുദ്ധിയും ആത്മവിശ്വാസവും വർധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിപാട് ശരിക്കും ആ നാട്ടിൽ വഴിപാട് പോലെയാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതൊരു ആചാരമാണ് ടീമിന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുക ആ പ്രദേശത്തെ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി തീരില്ല മുകളിലൂടെ നടക്കും അതിലൂടെ ശക്തിയും ആത്മവിശ്വാസവും വർധിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അവരുടെ.

   

വിശ്വാസം. ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നത് മരിച്ച ആളുകളെ കുഴിച്ചിടുകയോ ദഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അവരുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. ഒരു വർഷത്തെ ശവസംസ്കാര പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് വരെ ഈ മൃതദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കും അതും നല്ല വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അണിഞ്ഞ് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു അംഗമായി തന്നെ. അടുത്തത് ആണത്തം.

തെളിയിക്കാൻ കടന്നൽ കൂടിന്റെഉള്ളിൽ കയ്യിട്ടു നിൽക്കുക ഇത് ആണിന് ശക്തിയുണ്ട് അവൻ ഒരാളാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ആചാരം ചെയ്യുന്നത്.ആമസോൺ കാടുകളിലുള്ള ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗത്തിലാണ് ഈ ഒരു ആചാരം നടക്കുന്നത് ആൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം താനൊരു ആൺ ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളആചാരങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്നത്.

   

അടുത്ത ഒരു ആചാരമാണ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടിലേക്ക്അറിയാതെ കടന്ന് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ഒരു ആൺകുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചേർന്ന് ആണ് ഇത്തരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അടുത്തത് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പുറത്ത് ആയി മുറിവ് ഏൽപ്പിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്നത് താൻ നായാട്ടിനും വേട്ടയാടലിനും തയ്യാറാണ് അതിനുപറ്റിയ യോദ്ധാവാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ്.