മക്കൾ എല്ലായിടങ്ങളിലും വിജയിക്കാനായി മുൻപന്തിയിൽ എത്താനായി ഇനി ഇതുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി

   

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവും സാദൃശ്യമുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെയെല്ലാം അച്ചുതണ്ടായ ബ്രഹ്മം ഒന്നേയുള്ളൂ എങ്കിലും അതിന് വിസിബിൾ ആയ അവസ്ഥയും ഉണ്ട് ദൃശ്യമായ അവസ്ഥയുമുണ്ട് ദൃശ്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിലുള്ള അവസ്ഥയെയാണ് അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഒന്നുമുണ്ടായതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന് അഗ്നിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് വേദങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എന്തു മനസ്സിലാക്കാം. ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാട് കഴിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല കഴിപ്പിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഒരാശ്വാസം ലഭിക്കും പക്ഷേ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും അവർ ഉന്നതയിലേക്ക് എത്തില്ല എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആചാരപ്രകാരം.

   

അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം ആയിട്ടുള്ള ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ തറ പറ എന്ന് കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് നേരിട്ടങ്ങ് എഴുതിച്ചാൽ പോരേ പറയാൻ കാരണം തുടക്കം നന്നായാൽ ഒടുക്കം വരെ ആ കുട്ടി ഉള്ളതായി പോകും. ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉള്ളതു കൊണ്ടാണ്.

   

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സകല വിദ്യയുടെയും ദേവതയായ സരസ്വതിക്ക് മുന്നിൽ ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ് അറിവിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി ഇങ്ങനെ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്ന മക്കൾ പാന പോലെ വളരും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : നമ്പ്യാട്ട് മന കാഞ്ചീപുരം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *