എല്ലാം ഇന്ന് തന്നെ നടക്കാത്ത എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടന്നിരിക്കും അഞ്ചു വെളുത്തുള്ളി കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്യൂ.

   

അഞ്ചു വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി കയ്യിൽ കരുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൈവശം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അത് സാധിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ആ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുപോലെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉടനെ നടന്നിരിക്കുന്നതാണ്. 5 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും അഞ്ച് കുരുമുളകും കയ്യിൽ കരുതുക.

   

ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ആഗ്രഹവും സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഒരു വെള്ള കടലാസ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് അഞ്ചു വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും അഞ്ച് കുരുമുളകിന്റെ അല്ലിയും മടക്കി എടുത്ത് മഞ്ഞ ചരട് കൊണ്ട് ചുറ്റുകാ ശേഷം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കു മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഒഴിയുക. അതിനുശേഷം തല മുതൽ പാദം വരെ പ്രദക്ഷിണ രീതിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു എടുക്കുക.

അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യത്തിനാണോ പോകാൻ ഒരുങ്ങിയത് ആ കാര്യത്തിനായി പോവുക അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നടത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഇതുപോലെ ഒരു കർമ്മം.

   

നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്തു നോക്കൂ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് നിങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കൂ.