വാസ്തുപ്രകാരം ഈ സ്ഥാനത്ത് മക്കളെ കിടക്കരുത്

   

ഒരു വ്യക്തികൾക്കും ചില പ്രത്യേകതകൾ പ്രത്യേക ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ തന്നെ നാം വീടുകളിലെ മുറികൾ ചില പ്രത്യേക ദിശയിലാണ് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മുറികളിൽ ചില വ്യക്തികൾ കഴിയുന്നത് ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ചില വ്യക്തികൾ ഈ മുറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശുഭകരവും ആകുന്നു അത്തരത്തിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉപയോഗിക്കാൻ.

   

പാടുള്ളതും പാടില്ലാത്തതുമായ മുറികളെക്കുറിച്ചും മുതിർന്നവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ദിശയിലുള്ള മുറികളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. പാടില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിഥികൾ കിടക്കുന്നത് ആ വീടിന് ദോഷകരമായി ഭവിക്കും എന്നും വിശ്വാസമുണ്ട് കൂടാതെ ഇവിടെ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും കിടക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഒരിക്കലും.

   

കിടക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് വളരെ ദോഷകരം തന്നെയായി ഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഈ ദിശയിലുള്ള മുറികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ആണ്. ഉത്തമം ആകുന്നു കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളും.

   

അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ആകണമെന്നാണ് വിശ്വാസം. വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ ഇവിടെ കിടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില വ്യക്തികൾ ഉണ്ട്. കിടക്കുന്നതും വളരെ ശുഭകരം തന്നെ ആകുന്നു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേവലം ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. തുടർന്ന് എന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *