നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോയ മുരുക ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക

   

ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പഴനിയിലെ പഴനി മുരുക ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ്. നവഭാഷണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്ന ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ മുരുകന്റെ ആ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയിൽ പൂതിച്ചെടുക്കുന്ന എല്ലാതരത്തിലുള്ള വഴിപാടുകളും വളരെയേറെ ഔഷധഗുണമുള്ള അതായത് സകല.

   

രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നായാണ് അവിടുത്തെ ഭക്തർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരുക്കുന്ന വൈകുന്നേരത്തെ രാജാ അലങ്കാരപൂജ തൊഴുന്നത് ഐശ്വര്യമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം കാവടി എടുക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ പ്രധാന വഴിപാടുകളാണ് പഞ്ചാമൃതവും ആണ് പ്രസാദം.നാരത മഹർഷി ഒരിക്കൽ പരമശിവന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കൈലാസ പർവതം സന്ദർശിച്ചു അവസരത്തിൽ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തിനെ നൽകി. അദ്ദേഹം പരമശിവനെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പഴം.

എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫലം നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പരമശിവൻ അത്രയേ എന്ന ഫലം ഉള്ള ഈ ഒരു പഴം രണ്ടായി മുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ നാരദമഹർഷി പറയുകയുണ്ടായി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലമാണത് മാത്രമല്ല അത് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫലം മൊത്തം പോകുമെന്ന്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ചു.

   

നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പരമശിവൻ ഒരു ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചത്. തന്റെ ബുദ്ധിമാനായ മകനെ വേണം ഈ ഒരു ഫലം കൊടുക്കുവാൻ എന്ന് പരമശിവൻ തീരുമാനിച്ചു ശേഷം രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു. ഈ ഭൂമിയിൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യം ചുറ്റിവരുന്ന ആള്ക്ക് ഈ ഒരു ഫലം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *