ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അറിയാതെ പോകരുത് ഈ കാര്യങ്ങൾ.

   

എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. പുരുഷന്മാരെക്കാൾ അധികമായി സ്ത്രീകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവർക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹം തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അതിരുവിട്ടു നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലോ നിങ്ങൾ.

   

പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പൂജാമുറിയിലോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് സുഗന്ധം തന്നെയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകമായ ഒരു സുഗന്ധം നിങ്ങളിലേക്ക് വരികയും പൂജാമുറിയിൽ മുഴുവനായി അത് നിറയുകയും അത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മറ്റു മുറികളിലേക്കും.

വീടിന്റെ അകം മുഴുവനും പരന്നൊഴുകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നതും നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കുളിർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാറ്റ് വരുന്നതും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അറിയിക്കുന്നത്. പതിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ധാരാളമായി പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം കാണുന്നതും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാനാണ്.

   

നിലവിളക്കിൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന അല്പം കുറവാണ് എങ്കിലും ഒരുപാട് സമയം ഈ നിലവിളക്ക് നിന്ന് കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ ചിത്രത്തിന് വിഗ്രഹത്തിനും മുൻപിലായി സമർപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞയോ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം വാടാതെ നിൽക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാകുന്നതും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണിക്കാനാണ്.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *