നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ

   

നിങ്ങൾ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് നമുക്ക് ദോഷങ്ങളാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയാതെ ആയിരിക്കും ഇത്തരം ദോഷങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രധാനമായും പറയുന്നത്.

   

ഒരിക്കലും നാം നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിക്കരുത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പലകാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ച അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു കിട്ടാനായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രധാനമായും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

അപേക്ഷ ഒന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്തുതിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കില്ല എന്നല്ല പലരും അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നല്ലതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്.

   

പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഏറെ ശുഭകരമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെദോഷത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെയേറെ ദോഷകരമാണ് കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *