മക്കളുടെ ഉയർത്തിക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്തു നോക്കൂ

   

ഏതൊരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവന് തുല്യമാണ് തങ്ങൾക്ക് വലിയ സുരക്ഷിതത്വം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് വലിയ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ആവരുത് അവരെല്ലാരീതിയിലും സർവ്വായുരാരോഗ്യസൗഖ്യത്തോടെ സകല നന്മകളോടെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളോടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു അമ്മയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കായിട്ട് മക്കളുടെ സർവ്വ ഐരാരോഗ്യസൗഖ്യത്തിന് ആയിട്ട് മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകൾ വന്ന ചേരാനായിട്ട് എല്ലാ അമ്മമാരും എല്ലാ മാസവും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നത്. ഇല്ലാതായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് വഴിപാട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഏതൊരു അമ്മയെന്നു പറയുമ്പോൾ.

ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകനായാലും 60 വയസ്സുള്ള മകനായ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ ഏറ്റവും പ്രായമായ മക്കൾ ഉള്ളവർക്ക് വരെ ഈ വഴിപാട് തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായിട്ട് വഴിപാട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്..അവിടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

എന്നാൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സ്വരൂപം ആയിട്ടുള്ള മഹാവി ഷഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.