പരമശിവന്റെ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

   

പിതാവാണ് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നാഥനും പിതാവും ആണ് ഭഗവാൻ നാം ഏവരും ഭഗവാനെ ഒരു പിതാവിന്റെ അഥവാ പിതൃവ്യത്തോടെ നോക്കി കാണുന്നു നാം ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുവാനും നമ്മോടൊപ്പം നമ്മെ സഹായിക്കുവാനും ഒരു വിളിപ്പാടകലെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും ഭഗവാനെ അത് വിശിഷ്ട മന്ത്രമായി.

   

കണക്കാക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യം മന്ത്രമുണ്ട് ഈ മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ പറയുന്നത്. പരമശിവന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ഏവനും ജപിക്കുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു. ഓം നമശിവായ സംസ്കൃതത്തിലെ സുപ്രധാനമായ സുപ്രസിദ്ധമായ മന്ത്രമാണ് ഓം നമശിവായ എന്ന മന്ത്രം ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം പരമശിവനെ ഞാൻ അഥവാ ശിവനെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു എന്നാണ്. ചക്ര സ്തോത്രത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത മന്ത്രമാണ് ഇത് ഈ മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ഇതുകൂടി.

ഏവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലാളിത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തെയും സി എന്നാൽ ശിവനെയും എന്നാൽ ഭഗവാന്റെയും യാ ആത്മാവിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. പ്രധാനമായും പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത.

   

പരമശിവമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ അക്ഷരവും അതായത് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് അതേക്കുറിച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങളുടെ നാവുകളിൽ ഈ മന്ത്രം വരുമ്പോൾ ഇതുകൂടി നാം ആലോചിക്കേണ്ടതാകുന്നു അതായത് അത്രമേൽ വിശേഷപ്പെട്ട മന്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ജപിക്കുന്നത് അത്രമേൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മന്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *