സിന്ദൂരമണിയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്

   

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും തന്നെ നിർഗയിലെ സിന്ദൂര മണിയാറുണ്ട് എന്നാൽ എന്തിനാണ് ഈ സിന്ദൂരം അണിയുന്നതെന്ന് പലർക്കും അറിയാറില്ല എല്ലാവരുടെയും വിചാരം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന്ആണ്. എന്നാൽ അതിന് മാത്രമല്ല സിന്ദൂരം തുടങ്ങുന്നത് പുറകിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.

   

സാധാരണ സിന്ദൂരത്തിന്റെ നിറം ചുവന്ന നിറമാണ് എന്നാൽ ഈ ചുവന്ന നിറത്തിന്റെ പുറകിലെ കുറേ അധികം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് സിന്ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള ഒന്നുതന്നെയാണ്. ചുവപ്പ് എന്നു പറയുന്നത് വളരെയേറെ ശുഭ സൂചനയുള്ള ഒരു നിറം തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ഏതൊരു മംഗള കാര്യത്തിനും ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള കുങ്കുമം.

ഉപയോഗിക്കുന്നു. മഹാദേവന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ദുഷ്ട ശക്തികൾ അകന്നുനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാർവതി ദേവി സിന്ദൂരമണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മിദേവി വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്ത്രീകളുടെ നെറുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാൽ ആ നിറുകയിൽ സിന്ദൂരമണിയുന്നത് ആ കുടുംബത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വന്നുകയറുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹവും.

   

ലഭിക്കുന്നു. സിന്ദൂരം അണിയുന്നതിന് ചില ശരിയായ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എപ്പോഴും കുളി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം സിന്ദൂര രേഖയിൽ തന്നെ വേണം സിന്ദൂരം തൊടുവാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ നിങ്ങടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ശുദ്ധിയില്ലാതെ ഒന്നും തൊടരുത്. അത്രയേറെ പവിത്രമായ സിന്ദൂരം വളരെ ശുദ്ധിയോട് കൂടി വേണം എടുക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളണിയുന്ന സിന്ദൂരം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും ചെയ്യരുത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *