ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

   

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർക്ക് പലരീതിയിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അടുത്തറിയുവാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായും നമ്മെ നേർവഴിയിലൂടെ നടത്തുന്ന ഗുരുവായൂർ ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുരുവായൂർ വിഗ്രഹം മഹാവിഷ്ണുവിഗ്രഹമാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഭക്തർക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ശ്രീകൃഷ്ണനായി കാണുന്നു.

   

അതിനാലാണ് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എന്ന് പേര് വന്നതുപോലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അഥവാ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്. തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുക ജീവിതത്തിൽ ജയപരാജയങ്ങൾ ഒരു പുതുമയുള്ളവയല്ല എന്നാൽ എത്ര കഠിനമായി ശ്രമിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും പരാജയം മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നതിന്റെ വലിയൊരു ലക്ഷണമാണ്.

അതിനാൽ എത്ര പരാജയങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും നാം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് നീങ്ങണം. മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എത്ര കഠിനമായ സമയത്തും നാം ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ഭക്തിയിൽ നിന്നും കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം.

   

സത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഈ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ മറികടന്നാൽ പിന്നീട് നാം സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഭഗവാൻ എന്തിന് നമ്മെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് നാം ചിലപ്പോൾ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ നാം ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *