വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പാദ്യവും വന്നുചേരാൻ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ടത്

   

വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യമാണ് സ്ത്രീകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ അനുകൂലമായി വീടിനെ വളരെ മാറ്റാൻ സ്ത്രീകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ചില സമയങ്ങളിൽ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

   

അടിച്ചു ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ സമയം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയം ഒരു കാരണവശാലും വീടും പരിസരവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ജോലിയും മറ്റുള്ള ആളുകൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അതിനുശേഷം രാത്രിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഉപദേശപ്രകാരവും.

   

അവർ കണക്കിലെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകാരവും രാത്രിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് മോശമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തും എന്നതാണ്. സന്ധ്യ സമയത്തിന് മുന്നിലുള്ള സമയം വീട് പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയായി തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാം അതുപോലെതന്നെ വീടിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വസ്തുക്കൾ അടിച്ചുകൂട്ടി അതിനുശേഷം സന്ധ്യാദീപം കൊടുത്തി വെച്ചാൽ.

   

പിന്നീട് ആ വീട്ടിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉച്ചസമയം ഇത്തരം അടുക്കും ശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മോശമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെതന്നെ സന്ധ്യാസമയത്ത് വീടും പരിസരവും ഒക്കെയായതിനു ശേഷം വിളക്ക് കൊളുത്തി നാമം ചൊല്ലേണ്ട സാഹചര്യം വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഐശ്വര്യത്തെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. VIdeo credit : ABC MALAYALAM ONE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *