പണം ഇരട്ടിയായി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സൂത്രപ്പണി

   

വീടും പരിസരവും വീടും പരിസരവും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് നാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അനാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിലോ കൂട്ടിയിടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എപ്പോഴും നാം വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം അഥവാ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും.

   

അല്ലാത്തപക്ഷം ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അവിടെ വസിക്കുക വരുമ്പോഴേക്കും ഇരട്ടി ചെലവുകൾ വരിക ആശുപത്രി വാസം മനസ്സിന് സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ നിരവധിയാർന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത്. എപ്പോഴും പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടം വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അഥവാ അത്തരത്തിൽ വയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയുക ചെറിയ നോട്ട് മുകളിലും വലിയ നോട്ട് താഴെയും വരുന്ന രീതിയിൽ നോട്ടുകൾ അടക്കി വയ്ക്കുക.

തരം അത് എത്ര മൂല്യമേറിയതോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം മൂല്യം കുറഞ്ഞതോ ആയിരുന്നാൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ അടക്കി വയ്ക്കുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും പണം അലക്ഷ്യമായി ഇടാൻ പാടുള്ളതല്ല ചിലപ്പോൾ വീടുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ചില്ലറ പൈസകൾ നാണയങ്ങൾ വച്ചിട്ടുണ്ടാകാം.

   

ഇത്തരത്തിൽ വയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല പലസ്ഥലങ്ങളിലായി അനാവശ്യമായി അലക്ഷ്യമായി വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ലക്ഷ്മി കോപത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിനാൽ പണം എല്ലാം കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *