മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്

   

വ്യക്തിയുടെ വിജയം തുടർക്കഥയായി മാറുന്നത് എവിടെയും വിജയിക്കുവാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് അറയാം. അതിന് കാരണം നാം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികൾ ആകുന്നു അവർ ചെയ്യുന്ന ചില കർമ്മങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് വാച്ച് സമയം അഥവാ കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ ഒന്നാണ് വാച്ച് എന്ന് പറയാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല.

   

സമയവും മോശം സമയവും എന്നാൽ എപ്പോഴും കഷ്ടകാലം എപ്പോഴും നല്ല സമയമോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല എന്നാൽ അവരുടെ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്ന കഷ്ടകാലവും നാം സ്വയം വാങ്ങുന്നതിനെ തുല്യമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ ഒരിക്കലും ഇപ്രകാരം ചെയ്യരുത് വസ്ത്രം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ വസ്ത്രം ഒരിക്കലും നാം ചോദിച്ച് വാങ്ങി ധരിക്കുവാൻ.

   

പാടുള്ളതല്ല ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ദോഷമാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഒരാൾ ധരിച്ച വസ്ത്രം അലക്കാതെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ദൗർഭാഗ്യം നമ്മളിൽ വന്ന് ചേരും എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം അവരുടേത്.

   

ദൗർഭാഗ്യകരമായ സമയം സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനെ തുല്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ വസ്ത്രം നാം വാങ്ങി ധരിക്കുന്നത് സമ്മാനം പലപ്പോഴും മറ്റൊരു വ്യക്തി നൽകിയ സമ്മാനം പലപ്പോഴും ചില വ്യക്തികൾ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *