നവരാത്രി ദിവസം ഈ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കും

   

നവരാത്രി ദിവസങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഭാവങ്ങൾ വച്ചാണ് നമ്മൾ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത് ഈ നാലാം ദിവസം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഭൂതങ്ങളെയും പ്രാണനെയും ശുദ്ധീകരിച്ചവൾ ആണ് ഊഷ്മാണ്ടാ ദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. രൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ ദേവതയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും ദേവിയോട് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഏതു തന്നെയായാലും അത് നടത്തി തരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏത് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കളിയാക്കിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നടന്നു കിട്ടും. ഈ നാലാം ദിവസം നിങ്ങൾ വ്രതം എടുത്തു കൊണ്ട് ദേവിയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ദേവിയോട് പറഞ്ഞുവെക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം എടുത്ത പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും വിവാഹമൊക്കെ നടക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കാനാഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നതാണ്. ദേവിയോട് ഭക്തി നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽതീർച്ചയായും.

   

അതെല്ലാം സാധിച്ചു തരും. ഇതിനായി അഞ്ച് തിരിയിട്ട വിളക്ക് കത്തിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുക ലളിതാസഹസ്രനാമം പ്രാർത്ഥിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെതന്നെ ദേവിയുടെ മുൻപിൽ ഒരു മഞ്ഞൾ കഷ്ണങ്ങൾ പറ പോലെ വെച്ച് ഒരു നേച്ചിരാതും കത്തിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *