ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ

   

നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുമ്പിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാറു ഉള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളാണ് വന്നുചേരുന്നത്. അറിയാത്തവർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്അത്യാവശ്യ തന്നെയാണ്. ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ നശിച്ചു പോകണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

   

കാരണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ടിയായി ഇരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറയുന്നത്.

വളരെയധികം ദോഷകരമായ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക. ഭഗവാനോട് അത് തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഇത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടുള്ളതല്ല. അതേപോലെതന്നെ മറ്റ് ഒരുവിധം ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റാണ്.

   

നല്ല കാല സമയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല മറിച്ച് ദോഷ സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ മുൻപിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും വളരെയധികം ദോഷകരമാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *