ഏപ്രിൽ മാസം ഭാഗ്യം തെളിയുന്ന ചില നക്ഷത്രക്കാർ

   

ഇന്ന് വരുന്നത് 1198 മീനം 18 ശനിയാഴ്ചയാണ് ഏപ്രിൽ 15ന് 1698 മേടമാസം തുടങ്ങുന്നു സൂര്യൻ മീനം മേടം രാശികളിലായി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് 2023 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ചന്ദ്രൻ ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിലാണ് ഏപ്രിൽ 30ന് ചന്ദ്രൻ ഒരുവട്ടം പൂർത്തിയാക്കി മകൻ നക്ഷത്രത്തിൽ എത്തുന്നു വ്യാഴം രാശിയിൽ നിന്നും ഏപ്രിൽ 21ന് മേടം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർഷിക സംഘമാണ് തുടരുന്നു.

   

ഏപ്രിൽ ആറിന് ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക് പകരുന്നു ബുദ്ധന്റെ സഞ്ചാരം മേടം രാശിയിലൂടെയും ആണ് ഈ ഗ്രഹനില അവലംബിച്ചു കൊണ്ട്. ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാരും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഭരണി ഭരണി നക്ഷത്രാധിപനായ ശുക്രൻ കടക്കുന്നതിനാൽ വീട് വാഹനം മുതലായവ വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമം ലക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നതാണ്.

   

വീട് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം ഈ സമയം ഇവർക്ക് വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഫലം ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അനുകൂലമായ സമയമാണ് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനാൽ തന്നെ തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത് പ്രണയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും നല്ല ശുഭകരമായ സമയമാണ്.

   

വന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അംഗീകാരങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ചകൾn ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തുടർന്നറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *