ഗുരുവായൂരപ്പൻ ദർശനത്തിനായി നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

   

ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ദർശനം നടത്തേണ്ട അത്ഭുതകരമായ ക്ഷേത്രമാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആ തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ തന്നെ മഹാഭാഗ്യം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഏവർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശ്രീകോവിലിന്റെ അടുത്തെത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ആലിന്റെ സമീപത്തുനിന്നെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും.

   

ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ പ്രസീതനാകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം ഇനി ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മെ ദർശനത്തിനായി വിളിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം സ്വപ്നത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് അതീവ ശുഭകരമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സൂചന തന്നെയാണ്.

ഭഗവാൻ നമ്മെ ദർശനത്തിനായി ഓർമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിനാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മെ ദർശനത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ നാം പോകാതെ ഇരിക്കുവാനും പാടുള്ളതല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ എപ്പോഴും നാവിൽ വരുന്നതാകുന്നു. അറിയാതെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മാത്രം നാവിൽ വരുന്നതും ഇപ്രകാരമാകുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളപ്പോഴും ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ദർശനത്തിനായി വിളിക്കുമ്പോഴും.

   

കാണുന്ന അപൂർവ്വമായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് കൃഷ്ണാ എന്ന് പോലും നാം അറിയാതെ വിളിച്ചു പോകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ നമ്മെ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഈയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നതല്ല മറിച്ച് വളരെ നിസ്സാരമായ ആളുകൾക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യമാണ് ഇത് അതും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നവരാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *