ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച ചില നക്ഷത്രക്കാർ

   

ഭഗവാൻ ലീലകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. കണ്ണന്റെ ലീലകൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോയി എന്ത് മായ കാണിച്ചിട്ടായാലും നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടെ ചേർത്തു കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ പോലെ ഇത്രയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദേവൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.

   

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ എന്ന് മനസ്സുരുകി വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ഒന്നുമല്ല ഭഗവാനെ എന്നുള്ള പൂർണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രൂപത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ച് ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ തന്നെ വന്ന് സഹായിച്ച.

   

അനുഭവം കിട്ടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നൂറ് നാവാണ് ഭഗവാനെ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആരാധ്യ പുരുഷനാവും.

   

പിന്നീട് കുറെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മകനാവും. എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ഓമനിച്ചില്ല സ്നേഹിച്ചു ആ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *