ഒരേയൊരു തവണ പൂർണ്ണ ശുദ്ധിയിൽ ഈ വാക്കു ചൊല്ലിയാൽ അനുഗ്രഹം ഉറപ്പാണ്

   

സകല മനുഷ്യന്റെയും ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ദേവനാണ് ഗുരുവായൂർ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ. നിങ്ങളും ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവറിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ദിവസം. സങ്കടങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് ഭഗവാനെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകും. ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നതിന് വീട് എപ്പോഴും വൃത്തിയും ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുക.

   

സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്നേദിവസം നിങ്ങളുടെ നിലവിളക്കിൽ അഞ്ച് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കാം. മാത്രമല്ല നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒരു ചെറിയ ചിരി അത് വിളക്കും കൂടി കത്തിക്കാൻ ആയാൽ കൂടുതൽ ഗുണം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും.

മാറി കിട്ടുന്ന ഭഗവാനെ ഓം കൃഷ്ണായെ നമ എന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ മന്ത്രം പൂർണ്ണ ആഗ്രഹത്തോടെ മനുഷ്യയോടെ ശരീരശുദ്ധിയോടെ ചൊല്ലുന്നത് തീർച്ചയായും ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ എന്ന മന്ത്രം 108 തവണ എന്ന ദിവസം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കും എന്നോട് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറും.

   

എന്നാൽ ഈ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഗുരുവായൂർ നടയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് എങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫലം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമവും അപേക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുചേരാൻ കാരണമാണ്. അടുത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നേദിവസം പോകുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം.