ശ്രീരാമജയം എഴുതി പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ തീർച്ചയായും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാം

   

ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കൈവിടുന്നല്ലാം രാമ എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നത് പോലും അതീവ ശുഭകരമാകുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ പോലും പറയുന്നു സർവ്വസേഷ്ഠമായ ഫലങ്ങൾ രാമ എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വന്ന ചേരുന്നതും ആകുന്നു ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഏവരും അനുഭവിക്കുന്നവർ എന്നാൽ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം.

   

അവയവം സംരക്ഷണവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നതാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തിയും സന്തോഷവും എല്ലാം ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന ചേരുവാൻ രാമനാമജപം മാത്രം മതിയാകുന്നതാണ് ഇതിനാൽ മറ്റു മന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽപോലും രാമനാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരും എന്ന കാര്യം നിസ്സംശയം പറയാം.

ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശ്രീരാമസ്വാമി ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ അവരെ സ്വയം ഹനുമാൻ സ്വാമി തന്നെ വന്ന് രക്ഷിക്കും ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ സംരക്ഷണ കവചം അവരിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു ബുദ്ധിശക്തിയുടെ പര്യായം തന്നെയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ അതിനാൽ തന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം സിദ്ധിക്കും.

   

എന്ന കാര്യ തീർച്ചയായും തന്നെയാകുന്നു ശ്രീരാമജയം ആയിരം പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങൾ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക ശേഷം ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരമായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.