നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് ഉയർച്ചകൾ നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ

   

നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പാരായണം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ അച്ചുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് അങ്ങനെ മനസ്സ് അർപ്പിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങളും അവരുടെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് വന്നു കിട്ടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള.

   

ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തോ അത് പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേവി മാഹാത്മ്യം എന്നായി ശ്ലോക സംഹിത മാർക്കാണ്ടായ പുരാണത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പുരാണത്തിലെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ദേവി മഹാത്മ്യം അതൊരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് പിന്നീട്.

മഹാഭാരത്തിൽ നിന്നും ശ്രീമത് ഭഗവത്ഗീതയെ അടർത്തിയെടുത്ത് അത് മറ്റൊരു ഭാഗമാക്കി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും അടർത്തി ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ സംക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരുപക്ഷേ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവിധ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോട് കൂടി വീട്ടിൽ ദൈവങ്ങളുടെ.

   

ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അർഹിക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് ആരാധിച്ചാൽ അതിൽനിന്നും ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് വളരെ വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിത്യവും നിലവിളക്ക് കാണിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിത്യവും നിലവിളക്ക് തെളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ടതാണ്.