ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനം പ്രേതാലയമായി തീരും

   

അത്തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീടുകളിൽ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നാം വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദോഷകരം തന്നെയാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ടവരുടെ വസ്ത്രം മരണപ്പെട്ടവരുടെ വസ്ത്രം ഒരിക്കലും വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അനിവാര്യമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം ഒരിക്കലും അടുത്ത.

   

ബന്ധുക്കളും ഈ വസ്ത്രം സൂക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാകുന്നു പ്രധാനമായും അവരുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് ഇത് ദോഷകരം തന്നെയാണ് അതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിത്യവും ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ.

   

ദോഷകരമാണ് എന്നാണ് ശ്വാസം ഇവരുടെ പ്രകാരം ഈ വസ്തുക്കളും വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാകുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മരിച്ച വ്യക്തികളുടെ കണ്ണട ചെരുപ്പ് താനിമാല എന്നിങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇവ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലും ഉചിതമല്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം ആണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ ഈ വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയാണ്.

   

ചെയ്യേണ്ടത് സ്വർണമാണ് എങ്കിൽ അത് മാറ്റി വാങ്ങുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഇനി മനസ്സിലാക്കാം പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദോഷ. ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീട് പ്രാധാന്യമായിത്തീരും. തുടർന്ന് അറിഞ്ഞതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *