വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ചെടി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം വന്നുചേരാൻ

   

വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിന് എട്ടു ദിശകളാണ് ഉള്ളത് എട്ട് ദിശകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പ്രധാന ദിക്കുക കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്കൂ.bടാതെ നാല് കോണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂല തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പാടുണ്ട് എന്തൊക്കെ വരാൻ പാടില്ല ഈയൊരു സ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് മൂലകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് ദിശകളുടെയും പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ്.

   

വളരെയധികം പ്രാധാന്യ അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പൂവ്. നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ സാധാരണയായി പറയപ്പെടുന്നത് ശിവൻ അരുളി എന്നും മഞ്ഞ് അരുളി എന്നും ഒക്കെയാ. ചെടിയുടെ സ്ഥാനമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്.

   

നമ്മുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുഷ്പം സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ മുരുക ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുരുകപ്രീതി കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സർവ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന നിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഈശാന പെട്ടന്ന്.

   

മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് സകല ഐശ്വര്യവും വന്നു കയറുന്ന ഈ പറയുന്ന വടക്ക കിഴക്ക് മൂല അഥവാ ഈശാനകോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *