ദഹന സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി

   

കീഴ്വായു പോർക്ക് വയറുവേദന വയറിലെ എന്തെല്ലാമോ അസ്വസ്ഥത അവിടെയെല്ലാം നീറ്റൽ ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇതേപോലെയുള്ള നെഞ്ചിരിച്ചിൽ വയറുവേദന അസ്വസ്ഥതകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ ഒരേ രീതിയിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ചിലർക്ക് ഇത് അല്പം കൂടി കൂടി വിരശല്യം പോലെയൊക്കെ ആയി മാറുന്നത് പിന്നീട് കാണാം.

   

ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ആ പുസ്തകങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർസിനെ കാണുകയും ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്യാസിനുള്ള മരുന്നുകളും മറ്റും തന്ന് ഒരു വിധം നമുക്ക് ഒതുക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ കൂടുതലും നമ്മൾ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിരശലത്തിനുള്ള മരുന്ന് തരികയും അതേപോലെ നല്ല രീതിയില് എന്ന് ചോദിച്ചു വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉപേക്ഷിക്കാനും.


ഡോക്ടർസ് പറയുന്നതാണ്. ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള അൾസറുകളെ അലർജികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെതന്നെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും വയറു എരിച്ചിൽ വയർ നെഞ്ചുവേദന തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ കൂടുതലും അൾസർ സംബന്ധമായ ഗ്യാസിന്റെ.

   

സംബന്ധമായ അൾസർ പോലെയൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ ഫുഡിനാണ് അലർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തമായി നോക്കി അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് ആ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Healthy Dr

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *