നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ വരുത്തുപോക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ

   

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒക്കെ തന്നെ പൂജാമുറികൾ ഉള്ളതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയെ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈശ്വരന്റെ വരുത്തുപോകുള്ള ചില വീടുകൾ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീടുകളിൽ നമുക്ക് ചില ലക്ഷണങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് പ്രധാനമായും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ.

   

ഭഗവതിയുടെ ഉള്ള വീടുകളുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പൂജാമുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിളക്കുകൾ കൊടുത്ത നമ്മൾ പൂജാമുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് വിളക്കിനെ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കൂവ വരുക തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നത് പോലെ തോന്നുക എന്നത് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അടുത്തതായി പറയുന്നത് നല്ല ഒരു സുഗന്ധം നിങ്ങൾക്ക് ആ പൂജാമുറിയിൽ മൊത്തം പടരുന്നത് ആയിട്ട് കാണാം ഒന്നും തന്നെ കത്തിക്കാതെ തന്നെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട നല്ല ഒരു സുഗന്ധം അവിടെ വ്യാപിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണവും ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ഭഗവതിയുടെ ഒക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി.

   

തരുന്നതാണ്. മറ്റൊരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വിളക്ക് കത്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴ്ന്ന് തിരിയൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ തിരിയുടെ നാളം ഉയർന്നു പോകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഇത്തരത്തിലും ഉള്ളതും ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *