ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള വീടുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണുന്നതാണ്

   

ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല കാരണം അത്രയേറെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്തര് അവരുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാനായി പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള വീടുകളിൽ ആദ്യമായി.

   

കാണുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് എങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടാകാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള ചിലർക്കെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ലക്ഷണം തന്നെയാണ് ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഈ ലക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക്.

എപ്പോഴെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അതേപോലെതന്നെ വീടുകളിൽ കുട്ടികൾ വന്ന് കളിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വീടുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വീടുകളിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതും അവരുടെ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതും വളരെയേറെ ശുഭകരമാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്.

   

അതിനാൽ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെയേറെ ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത്രയും നാൾ വീടുകളിൽ കുട്ടികൾ വരാതിരുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് കുട്ടികൾ വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കരുതുക ഭവനത്തെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *