അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമുള്ള ചില വീടുകളിൽ കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും

   

ദേവിയെ അമ്മ എന്ന് ഭക്തർ വിളിക്കുന്നു. ഭക്തവത്സലയാണ് ദേവി അതിനാൽ ദേവി ഭക്തർക്ക് ദുഃഖവും വേദനകളിൽ നിന്നും ദേവി അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. മമത ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ ദേവി പാർവതി ദേവിയായി മാറുകയും. തന്റെ ഭക്തർക്ക് അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ ഭക്തർക്ക് വിഷമതകൾ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് ഭീതി വരുമ്പോഴും ദേവി ഉഗ്രരൂപണിയായി കാളിയായി മാറി അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്.

   

ഭക്തരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അതിനാൽ അവർക്കൊപ്പം വസിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ വീടുകളിൽ ദേവി സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത്തരം വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ തിരക്ക് വന്നാലും അല്പസമയം ദേവിയെ ഓർക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ശ്വാസത്തിനും ഓർമ്മകളിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഭവനത്തിൽ എപ്പോഴും ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഓർക്കുവാൻ പോലും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അതിനാൽ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ആർക്കും ദേവിയെ ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ ദേവി ഭക്തർ എപ്പോഴും ദേവിയെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഓർക്കുന്നത് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹവും സാന്നിധ്യവും താങ്കളുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ളതിനാൽ ആകുന്നു. വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുമ്പോൾ അറിയാതെയെങ്കിലും.

   

കണ്ണുകൾ നനയുകയും കൂടാതെ മുഖത്ത് ഒരു ചെറു ചിരി വരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെതന്നെ ദേവി ഭക്തർ ദേവിയെ ഒന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു പുഞ്ചിരിയും കണ്ണ് നിറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക ദേവി നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതുകാരണമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *