വരാഹിദേവിയോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഏതു കാര്യവും നടന്നു കിട്ടും

   

ഇന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 6 59 വരെ തിരുവോണം നക്ഷത്രവും ശേഷം അവിട്ടം നക്ഷത്രവും അതേപോലെ പഞ്ചമി 6 59 വൈകുന്നേരം വരെയും ശേഷം ഷഷ്ടിയും ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് പഞ്ചമി ഏഴിന് രാത്രി 9 51ന് ആരംഭിച്ച ജൂൺ 8 വൈകുന്നേരം 6 59ന് അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഈ പഞ്ചമി നാളിൽ പ്രത്യേകമായി ഒരു കാര്യം നാം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ച് തരുന്നത് ഈ പഞ്ചമി വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട പഞ്ചമിയാണ്.

   

കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ പോകണം എന്നും ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാനായി പഞ്ചമിയിൽ നാം സവിശേഷമായ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ഈ കാര്യം വീട്ടിൽ തന്നെ. കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ആകുന്നു അത് ഈ പഞ്ചമിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അതിനാൽ ഒരിക്കലും ഈ അവസരം പാനാക്കരുത്.

   

ഈ കാര്യം എന്താണ് എന്നും വീട്ടിൽ എപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്നും മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാൽ നാളെ മാതളം ദേവിക്ക് മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാതളം മുറിച്ച് അതിലെ മാതള അല്ലികൾ ദേവിക സമർപ്പിക്കുന്നതും വളരെ ശുഭദിനം തന്നെയാകുന്നു ഒരു ചെറിയ ബോളിൽ ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത്.

   

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശുഭകരം ഇങ്ങനെ പഞ്ചമി പ്രത്യേകിച്ചും നാളെ ചെയ്യുന്നത് അതിവിശേഷമായാണ് കരുതുന്നത് ചിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ദേവിയുടെ ചിത്രത്തിനു മുൻപിൽ വിഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ വിഗ്രഹത്തിനു മുൻപിൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *